Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"
ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

Regulamin Pikniku Rodzinnego - 10.06.2018Regulamin Pikniku Rodzinnego – 10 czerwca 2018 roku

Organizatorzy

 • Parafia pw. św. Klemensa w Nadarzynie
 • GODM Tęcza
 • Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
 • Nadarzyński Ośrodek Kultury
 • Urząd Gminy w Nadarzynie

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą przebywać na terenie Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pikniku obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom pikniku poprzez określenie zasad zachowania się korzystania z terenu, na którym przeprowadzany jest Piknik.
 3. Celem Pikniku jest promocja rodziny, wspólnoty naszego środowiska oraz wspólne spędzanie czasu i integracja różnych grup społecznych.

Zasady organizacyjne

 1. Piknik ma charakter otwarty.
 2. Osoby nieletnie uczestniczą w pikniku za zgodą opiekunów i pod ich opieką. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich.
 3. Uczestnicy pikniku są zobowiązani zachowywać się na terenie objętym Piknikiem w sposób nie zagrażający ich bezpieczeństwu oraz innych uczestników Pikniku.
 4. Uczestnicy zobowiązują się stosować do komunikatów i poleceń wydawanych przez Organizatora.
 5. Piknik jest imprezą bezalkoholową – uczestnicy mają bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie Parafii św. Klemensa /teren Pikniku Rodzinnego/
 6. W sytuacji zauważenia niepokojącego zdarzenia uczestnicy są zobowiązani powiadomić niezwłocznie Organizatora.
 7. Osoby będące pod wpływem alkoholu oraz zakłócające porządek Pikniku będą wypraszane.
 8. Każdy z uczestników odpowiedzialny jest za zachowanie czystości na terenie Pikniku i wyrzucanie śmieci do koszy wyznaczonych do tego celu.
 9. Partnerzy są zobowiązani do zachowania czystości na własnych stosikach oraz złożenia stoisk i wyrzucenia śmieci do koszy wyznaczonych do tego celu.
 10. Uczestnicy i partnerzy Pikniku Rodzinnego są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
 11. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażający porządkowi publicznemu będą wypraszane z teren obiektu w czasie trwania Pikniku Rodzinnego.
 12. Wizerunek osób przebywających na terenie Pikniku Rodzinnego może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w Pikniku Rodzinnym jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.

Na terenie, na którym odbywa się Piknik Rodzinny obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Osoby nie przestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.

Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości przy wejściach na teren obiektu i na stronie internetowej Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień i poleceń Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło. 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M