Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"
ul. Kościelna 2
05-830 Nadarzyn
tel. (22) 739 73 11
ognisko@nadarzyn.pl
Filia: Młochów
ul. Mazowiecka 5A
tel. (22) 729 90 47
tecza.mlochow@wp.pl

REGULAMIN XI PIKNIKIU RODZINNEGORegulamin XI Pikniku Rodzinnego

16 czerwca 2019 r.

Organizatorzy:

- Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”,

- Urząd Gminy Nadarzyn,

- Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień,

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Parafia św. Klemensa w Nadarzynie,

- Nadarzyński Ośrodek Kultury.

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Pikniku będą przebywać na terenie Parafii pw. Św. Klemensa w Nadarzynie. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pikniku obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Pikniku poprzez określenie zasad zachowania się i korzystania z terenu, na którym przeprowadzany jest Piknik.
 3. Celem Pikniku jest promocja rodziny, wspólnoty naszego środowiska oraz wspólne spędzanie czasu i integracja różnych grup społecznych.

Zasady organizacyjne:

 1. Piknik ma charakter otwarty.
 2. Osoby nieletnie uczestniczą w Pikniku za zgodą opiekunów i pod ich opieką. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób nieletnich.
 3. Uczestnicy Pikniku są zobowiązani zachowywać się na terenie objętymi Piknikiem w sposób zgodny z Regulaminem – w szczególności nie zagrażający ich bezpieczeństwu oraz innych uczestników Pikniku.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.
 5. Każdy Rodzic/Opiekun Prawny/Uczestnik biorący udział w Pikniku Rodzinnym winien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnictwo w Pikniku jest jednoznaczne z akceptacją przedmiotowego Regulaminu.
 6. Opiekun prawny/Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim przez osobę będącą pod opieką. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich w czasie trwania Pikniku Rodzinnego
 7. Organizator nie odpowiada za mienie uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.
 8. Akceptując warunki Regulaminu, Opiekun Prawny, Rodzic oświadcza, iż dziecko jest w stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w programie Pikniku.
 9. Nieodpowiednie zachowanie się uczestnika Pikniku, a zwłaszcza niszczenie cudzego mienia czy inne zachowania nieobyczajne będą skutkowały, natychmiastowym wydaleniem z terenu Pikniku.
 10. Uczestnicy i partnerzy Pikniku są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń  i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność Organizatora i właściciela obiektu.
 11. Wizerunek osób przebywających na terenie Pikniku może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Udział w Pikniku jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w trakcie imprezy.

Na terenie, na którym odbywa się Piknik Rodzinny obowiązuje bezwzględny zakaz:

 1. Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających.
 2. Palenia tytoniu.
 3. Wnoszenia wszelkiego rodzaju materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Osoby nieprzestrzegające zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające porządek będą pociągnięte do odpowiedzialności.

Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości przy wejściach na teren obiektu i na stronie internetowej Organizatora.

Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień i poleceń Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania „siły wyższej”. Za „siłę wyższą” uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonania zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. „Siłę wyższą” stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło.

 

 
 


© Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe "Tęcza"

Projekt i realizacja: 10M